การฝึกอบรมครูฝึก หลักสูตร “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต” ( WAY OF LIFE ) วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

[...]

อ่านต่อ

การขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ (WAY O FLIFE) ครั้งที่ ๑ Mindset (การสร้างความตระหนักปรับเปลี่ยนความคิดของประชาชนในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิต)

[...]

อ่านต่อ