ประวัติความเป็นมา

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            อำเภอหนองม่วงไข่ เป็นส่วนหนึ่งของเวียงโกศัยหรือเมืองแพร่ เป็นแหล่งชุมชนที่เริ่มตั้งถิ่นฐานจากอิทธิพลของสภาพธรรมชาติ โดยชุมชนอยู่อาศัยตามที่ราบลุ่ม ของแม่น้ำยม และลำห้วยต่าง ๆ จากการค้นคว้าจากเอกสารและคำบอกเล่าของคนดั้งเดิม พบว่าเมื่อสองร้อยกว่าปีที่ผ่านมาแม่น้ำยมเปลี่ยนเส้นทางไหลของน้ำ ทำให้ทางน้ำเก่าเกิดเป็นหนองน้ำ และ                                                                                                                                                         ริมหนองน้ำ    มีต้นมะม่วงลูกสั้นกลมเหมือนไข่ จึงเรียกว่า       หนองม่วงไข่ และบริเวณแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์จึงทำให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน อำเภอหนองม่วงไข่ เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ต่อมาเมื่อชุมชนมีความเจริญและมีประชาชนเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการเสนอจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดย รวมพื้นที่ ๔ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลหนองม่วงไข่ ตำบลแม่คำมี ตำบลน้ำรัด และตำบลวังหลวง โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ เรื่องการแบ่งเขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ    หนองม่วงไข่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นไป   ต่อมา ได้มีพระราชกฤษฎีกา ตั้งกิ่งอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นอำเภอหนองม่วงไข่ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ ๗ กันยายน   พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา อำเภอหนองม่วงไข่มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการเสรีไทย  โดยใช้พื้นที่ตำบลหนองม่วงไข่เป็นศูนย์ประสานงานการรับส่งข่าวสารและยุทธปัจจัย การฝึกกำลังพล โดยได้มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณเป็นสนามเสรีไทยเพื่อยกย่องเชิดชูบรรพบุรุษผู้มีความกล้าหาญและเสียสละเพื่อชาติ     อำเภอหนองม่วงไข่  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดแพร่ห่างจากจังหวัดแพร่ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร การคมนาคมระหว่างอำเภอหนองม่วงไข่กับจังหวัดแพร่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร เป็นถนน ร.พ.ช. หมายเลข ๑๒๐๓๐ ระยะทาง ๔ กิโลเมตร ส่ว นภายในอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน มีถนน ร.พ.ช. หมายเลข ๕๐๙๕ เป็นสายหลัก

เขตพื้นที่การปกครองอําเภอหนองมวงไข่ แบ่งออกเป็น 6 ตําบล     35 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1.ตำบลหนองม่วงไข่ 8 หมู่บ้าน   2. ตําบล   ตําหนักธรรม  8 หมู่บ้าน  3.ตําบลวังหลวง 5 หมู่บ้าน  4.ตําบลน้ำรัด 6 หมู่บ้าน  5.ตําบลทุ่งแค้ว  4  หมู่บ้าน  6.ตําบลแม่คํามี 4 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 6 แห่ง คือ  1. เทศบาลตําบลหนองม่วงไข่   2. องค์การบริหารส่วนตำหนักธรรม   3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง    4. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด   5. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว  6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.จ.) อําเภอหนองม่วงไข่จํานวน 1 คน

 

 

(Visited 3,297 times, 1 visits today)