🎯พช.หนองม่วงไข่ จัดเวทีคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช ) ตำบลน้ำรัด ตำหนักธรรม วังหลวง ทุ่งแค้ว🎯

🎯พช.หนองม่วงไข่ จัดเวทีคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช) ตำบลน้ำรัด ตำหนักธรรม วังหลวง ทุ่งแค้ว🎯

🚩วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ตำหนักธรรม วังหลวง ทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่
🚩นางนงนุช ส่วนบุญ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ประสานงานตำบล จัดเวทีประชาคมคัดเลือกผู้นำ อช.ตำบลน้ำรัด ตำหนักธรรม วังหลวง ทุ่งแค้ว โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญและประโยชน์ของการมีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน รวมถึงคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้นำ อช.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม ในการคัดเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบเปิดเผย
✅ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามที่กำหนด
🔄🔄🔄🔄🔄
#อาสาพัฒนาชุมชน
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood

📸📝 สพอ.หนองม่วงไข่ // จ.แพร่ //รายงาน 📲🎬

(Visited 4 times, 1 visits today)