🚩โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” 🚩

🚩โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” 🚩

🔸วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางนงนุช ส่วนบุญ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ มอบหมาย นางอัจฉราปรัชญ์ ศักดิ์ภูริจินดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นพต. ,ทีมช่าง อบต. และคณะกรรมการตรวจรับโครงการ
🔸ดำเนินการติดตาม และตรวจรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” (งบเงินกู้) จำนวน 3 แปลง เพื่อตรวจสอบรายละเอียด และปริมาณดินให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการต่อไป
🔸ณ บ้านตำหนักธรรม หมู่ที่ 4 ,บ้านสะเลียมเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลตำหนักธรรม และบ้านริมยม หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

📢สพอ.หนองม่วงไข่//จ.แพร่ //รายงาน📢
🪴เมืองแพร่ เมืองงาม🪴

(Visited 5 times, 1 visits today)