“ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน”

วันที่ 30 เมษายน 2563 นางสาวธัญญาณ๊ ศรีใจอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ผูัแทนนายอำเภอหนองม่วงไข่มอบสิ่งของแก่ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่ จำนวน 20 ครัวเรือน

(Visited 5 times, 1 visits today)