บ้านตำหนักธรรม สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวธัญญาณี ศรีใจอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์2563 ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านตำหนักธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ อดีตพัฒนาการจังหวัดชัยนาท

(Visited 8 times, 1 visits today)