ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่

ข่าวที่ 156/2562
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
🔅นายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ มอบหมายนางสาวศุภราภรณ์ ผัดขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ลูกหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🔅โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
@สถานีข่าว พช. CNS.หนองม่วงไข่

(Visited 6 times, 1 visits today)