การตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯในการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2562

ข่าวที่ 42/2562
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมด้วยผู้นำ
บ้านพิมสาร หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯในการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
@สถานีข่าว พช.CNS:หนองม่วงไข่

(Visited 17 times, 1 visits today)