ศึกษาดูงานบ้านปราชญ์ด้านอาชีพการทำขนมทองม้วน กลุ่มแปรรูปกล้วย และฝึกปฏิบัติอาชีพขนมทองม้วนกรอบตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางสาวศุภราภรณ์ ผัดขัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติพร้อมสัมมาชีพชุมชนบ้าน
พิมสาร ร่วมศึกษาดูงานบ้านปราชญ์ด้านอาชีพการทำขนมทองม้วน กลุ่มแปรรูปกล้วย และฝึกปฏิบัติอาชีพขนมทองม้วนกรอบตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ระหว่าง วันที่ 17-19 ธันวาคม ณ บ้านสะบู ตำบลเหมืองหม้ออำเภอเมือง จังหวัดแพร่

(Visited 34 times, 1 visits today)