นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดแพร่ ติดตาม/ตรวจเยี่ยม/ให้คำแนะนำ/สร้างขวัญกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและทีมงาน

วันที่ 26 เมษายน 2561 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดแพ [...]

อ่านต่อ

ติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ การดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

วันที่ 25 เมษายน 2561 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชกา [...]

อ่านต่อ