ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดครั้งที่2/2560

11 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวสมใจ  ทองจริง พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ มอบหมายให้นางสาวธัญญาณี  ศรีใจอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดครั้งที่2/2560 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

(Visited 16 times, 1 visits today)