โครงการ “ขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่” กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อวางแผนสร้างเสริมขีดความสามารถของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นางสาวธัญญาณี  ศรีใจอินทร์ นักวิ [...]

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดยกระดับกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากการตรวจสุขภาพในระดับ C ให้เป็นระดับ B และ A

22 พฤษภาคม 2560 นางสาวสมใจ ทองจริง พัฒนาการอำเภอหนองม่ว [...]

อ่านต่อ