ข่าวประชาสัมพันธ์

นายศุภกิจ เสือโต

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองม่วงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน