ประวัติอำเภอหนองมะโมง

ท้องที่อำเภอหนองมะโมงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวัดสิงห์ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองมะโมง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และในวันที่ 24 สิงหาคมพ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอหนองมะโมง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอหนองมะโมงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองฉางและอำเภอหนองขาหย่าง (จังหวัดอุทัยธานี)

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวัดสิงห์

  ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหันคาและอำเภอเนินขาม

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านไร่ (จังหวัดอุทัยธานี)

   การแบ่งเขตการปกครอง

อำเภอหนองมะโมง แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน ได้แก่

  ตำบลกุดจอก                         KutChok                    6 หมู่

  ตำบลหนองมะโมง              NongMamong          12 หมู่

  ตำบลวังตะเคียน                 Wang Takhian            13 หมู่

  ตำบลสะพานหิน                  SaphanHin                10 หมู่

 

(Visited 1,203 times, 1 visits today)