สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองมะโมง

จังหวัดชัยนาท

นายพัฒนพล สิทธิดำรง

พัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองมะโมง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน