สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองมะโมง

จังหวัดชัยนาท

นายสามภพ ศิริจันทรางกูร

พัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองมะโมง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน