สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองมะโมง

จังหวัดชัยนาท

นายสามภพ ศิริจันทรางกูร

พัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองมะโมง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมี นางพงษ์อุมา โพธิ์กะต้น นายอำเภอหนองมะโมง เป็นประธานในการประชุม ก่อนการประชุมได้มอบใบประกาศเกียรติคุณการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.)ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ประเภท ดังนี้ 1.ประเภทผู้นำชุมชน 2.ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชน ได้แก่กลุ่มปักผ้าด้วยมือ ม.6 บ้านศรีพัฒนา ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง 3.ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่ คณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอหนองมะโมง 4.ประเภทชุมชน ได้แก่ บ้านศรีพัฒนา ม.6 บ้านศรีพัฒนา ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง พร้อมแนะนำตัว นางสาวณัฏฐนันท์ พิทักษ์ประชา อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ 2562)

07 พฤศจิกายน 2562 / 11:02 น.

ข่าว [...]

อ่านเพิ่มเติม