ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิเชียร เบ้าหนองบัว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองกุงศรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน