ข่าวประชาสัมพันธ์

นางปิยะดา สิงห์สาย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองกุงศรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน