ข่าวประชาสัมพันธ์

นางรุ่งนภา นิยุทตรานนท์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอหนองขาหย่าง

วิสัยทัศน์ : "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔"

ประกาศ