ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการอำเภอ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองขาหย่าง

วิสัยทัศน์ : "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔"

ประกาศ