ประวัติความเป็นมา

คำขวัญอำเภอ  ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา

 

ท้องที่นี้ในอดีตอยู่ในความปกครองของกรุงศรีอธุยาซึ่งเป็นราชธานี สภาพบ้านเมืองยึดธรรมชาติเป็นหลัก และท้องที่มีคูคลองผ่าน คือคลองนาเริ่งซึ่งเป็นคลองเดิมที่แยกจากลำน้ำป่าสัก คลองสายนี้สามารถใช้คมนาคมได้ พลเมืองเชื้อสายคนเมืองเหนือและเชียงจันทร์ 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอหนองแคแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 ตำบล 181 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองแค     (Nong Khae)       10. ห้วยทราย     (Huai Sai)
2. กุ่มหัก     (Kum Hak)       11. หนองไข่น้ำ     (Nong Khai Nam)
3. คชสิทธิ์     (Khotchasit)       12. หนองแขม     (Nong Khaem)
4. โคกตูม     (Khok Tum)       13. หนองจิก     (Nong Chik)
5. โคกแย้     (Khok Yae)       14. หนองจรเข้     (Nong Chorakhe)
6. บัวลอย     (Bua Loi)       15. หนองนาก     (Nong Nak)
7. ไผ่ต่ำ     (Phai Tam)       16. หนองปลาหมอ     (Nong Pla Mo)
8. โพนทอง     (Phon Thong)       17. หนองปลิง     (Nong Pling)
9. ห้วยขมิ้น     (Huai Khamin)       18. หนองโรง     (Nong Rong)

อำเภอหนองแคตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสระบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

(Visited 3,992 times, 1 visits today)