สพอ.หนองแคร่วมกิจกรรม “วันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน”

📅วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
⏰เวลา 08.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแคร่วมกิจกรรม “วันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน” โดยมีนายไพฑูรย์ คุปตะพันธุ์สนธิ นายกเทศมนตรีตำบลคชสิทธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ แกนนำชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดขอนชะโงกและโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนเทิดพระเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนแม่ของแผ่นดินได้แสดงออกถึงความจงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการบริหารจัดการกองทุน สร้างความปรองดอง และสามัคคี เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด เพื่อสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามแนวทางของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งสร้างกระแสความร่วมมือ ของประชาชนในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
🌻มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี
🌻Change for good
🌻เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

(Visited 11 times, 1 visits today)