หนึ่งอำเภอ หนึ่งวัด ปฎิบัติธรรมแปลงผัก ณ.วัดโคกมะตูม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางสาวจันจิรา นาคภูมิ พัฒนาการอำเภอหนองแค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแค ดำเนินโครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งวัด ปฏิบัติธรรมในแปลงผัก” ณ วัดโคกมะตูม ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานเปิดโครงการฯ และถวายเมล็ดพันธุ์ผัก แด่พระครูวิทิตอรรถการ เจ้าอาวาสวัดโคกมะตูม เพื่อใช้ปลูกแจกจ่ายขยายผล แก่ประชาชนต่อไป
มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์วัดโคกมะตูม, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.สระบุรี,หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองแค,ชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอหนองแค,เหล่ากาชาดอำเภอหนองแค,กำนันตำบลหนองไข่น้ำ, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ, ผู้นำชุมชน ,ชมรมวัฒนธรรม,ผู้นำ อช.,อสม., องค์กรสตรี,สำนักงานคุมประพฤติ และประชาชน ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว มากกว่า 5ชนิด อาทิเช่น ตะไคร้ กระเพรา พริก ผักบุ้งจีน มะเขือ มะนาว โครงการฯมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อใช้พื้นที่ของวัดปลูกผักสวนครัว เป็นแหล่งอาหารให้คนในชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
2.เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนรอบบริเวณวัดได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ผลการดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่าย ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน สามารถนำไปประกอบอาหาร บริโภคในครัวเรือนและสนับสนุนในกิจกรรมตั้งโรงทานของทางวัดโคกมะตูมได้อีกด้วย
ภาพ/ข่าว /นางสาวญาดา ศริพงษ์ อาสาพัฒนา (อสพ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

(Visited 31 times, 1 visits today)