โครงการสร้างแหล่งอาหารและภูมิคุ้มเพื่อป้องกันตนเองและสังคมจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID – 19)

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค ร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรสตรีอำเภอหนองแค ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน
ในการนี้นางจิรพรรณ สุขชาญชัย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายจากพัฒนาการจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมฯ พร้อมมอบพันธุ์ผักแก่ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรสตรีระดับตำบล และผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๑๘ ตำบล เพื่อนำไปขยายผลในระดับครัวเรือนในพื้นที่ต่อไป
จากนั้นนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธีเปิด Kick off โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันตนเองและสังคมจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID – 19) ณ ห้องประชุมองค์กรสตรีหนองแค จังหวัดสระบุรี
โดย ดร.เพ็ญภา ศรีเงินดี รองปลัดเทศบาลตำบลหนองแค ให้ความรู้การจัดทำหน้ากากอนามัย และกิจกรรมสาธิตเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัส และ P.M.2.5
นางสาวจันจิรา นาคภูมิ พัฒนาการอำเภอหนองแค พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองแค นำโดยนางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง ประธานคณะกรรมการพัฒนา สตรีอำเภอหนองแค จัดดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันตนเองและสังคมจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID – 19) กลุ่มเป้าหมายในจุด Kick off ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล โคกแย้ ตำบลหนองจรเข้ ตำบลกุ่มหัก และตำบลหนองแค และจะดำเนินการใน ระดับตำบลที่เหลืออีก 14 ตำบล ในวันที่ 7 เมษายน 2563
⭐️โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้จักการป้องตนเองจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID – 19) สามารถดูแลสังคมได้ และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในครัวเรือน และเผยแพร่ความรู้ให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในชุมชน และขยายผลสู่สมาชิกสตรีในพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งอำเภอ

(Visited 32 times, 1 visits today)