กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ใน 1) การลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 2) ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี 3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี และ 4 ) สนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ดังนี้ [...]