ดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) บ้านห้วยไผ่ใต้ หมู่ที่ 6 ต.หนองหิน และบ้านผาฝ้าย หมู่ที่ 11 ต. ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย

ดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) บ้านร่องป่าไผ่ หมู่ที่ 7 ต.หนองหิน และบ้านผาหวาย หมู่ที่ 3 ต. ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย

ดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) บ้านฟากนา หมู่ที่ 4 บ้านน้ำใส หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 8 และบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย