ประวัติความเป็นมา

        หนองหินเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลปวนพุ อำเภอภูกระดึง ต่อมาได้แยกการปกครองจากตำบลปวนพุมาตั้งเป็น ตำบลหนองหิน เมื่อปี พ.ศ. 2523 และด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสลับเนินเขา จึงได้ชื่อว่า เป็นเมืองแห่งขุนเขา มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ คุนหมิงเมืองเลย ฟูจิเมืองไทย ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในช่วงฤดูหนาว 

       คำขวัญ "หนองหิน ถิ่นมหัศจรรย์ พฤกษ์พันธุ์ ล้นหลาม หินงาม ถ้ำสวย มากด้วยน้ำใจ" 

       สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหิน เป็นส่วนราชการหนึ่งที่เปิดดำเนินการพร้อมที่ว่าการอำเภอหนองหิน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจงานต่างๆ ภายใต้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย และดำเนินงานควบคู่กับหน่วยงานด้านการปกครองของที่ว่าการอำเภอหนองหิน และหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน ทั้งทางด้านการเสริมสร้างรายได้ คุณภาพชีวิตด้านต่างๆ สร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 4 เขตการปกครอง 34 หมู่บ้าน ดังนี้

ตำบลหนองหิน ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน   ประกอบด้วย

 1. บ้านหนองหิน
 2. บ้านภูหินกอง
 3. บ้านไร่ศรีอุบล
 4. บ้านฟากนา
 5. บ้านน้ำใส
 6. บ้านห้วยไผ่ใต้
 7. บ้านร่องป่าไผ่
 8. บ้านห้วยเดื่อใหญ่
 9. บ้านโคกสว่าง
 10. บ้านหลักร้อยหกสิบ
 11. บ้านห้วยโจด
 12. บ้านภูทอง
 13. บ้านสุขใจ
 14. บ้านลานมัน 

ตำบลปวนพุ ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน  

 1. บ้านปวนพุ
 2. บ้านเหล่าใหญ่
 3. บ้านผาหวาย
 4. บ้านสวนห้อม
 5. บ้านห้วยเดื่อน้อย
 6. บ้านหนองหมากแก้ว
 7. บ้านห้วยเป้า
 8. บ้านห้วยไผ่เหนือ
 9. บ้านนาเหล่าน้อย
 10. บ้านผางาม
 11. บ้านผาฝ้าย
 12. บ้านหนองจิก
 13. บ้านจอมทอง
 14. บ้านทุ่งสีทอง
 15. บ้านทุ่งโพธิ์

ตำบลตาดข่า ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน

 1. บ้านตาดข่า
 2. บ้านน้อยสามัคคี
 3. บ้านโคกใหญ่
 4. บ้านไร่พวย
 5. บ้านซำทอง

เรียบเรียงข้อมูลโดย  :  สำนักงานพัฒนาชุมชนหนองหิน

(Visited 3,111 times, 1 visits today)