พัฒนาการอำเภอหนองหิน ติดตามการลงพื้นที่ของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

เข้าชม 18 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564  นางร่มไทร  สุนทรหงษ์ ่ พัฒนาการอำเภอหนองหิน  ลงพื้นที่ติตตามการทำงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพี้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ตำบลปวนพุ  แปลงของนายอร่าม  ปัญญาสิม  บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ที่ 6 และแปลงของนายเรียบ  ช่างเรือง  บ้านห้วยเป้า  หมู่ที่ 7 ตำบลปวนพุ  โดยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ส่งเสริมให้ครัวเรือนต้นแบบทำปุ๋ยหมักแห้ง  ไว้ใช้ในครัวเรือน ่ ลดการใช้สารเคมีในดิน  หันมาทำเกษตรอินทรีย์

(Visited 18 times, 1 visits today)