กิจกรรมของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)

เข้าชม 38 ครั้ง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564  นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)  ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล  ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ  สนับสนุนองค์ความรู้ การทำปุ๋ยหมักแห้ง และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว  สร้างความมั่นคงทางอาหาร  ในครัวเรือนพื้นที่ตำบลปวนพุ  ตำบลหนองหิน  และตำบลตาดข่า

(Visited 38 times, 1 visits today)