ข่าวประชาสัมพันธ์

นางร่มไทร สุนทรหงษ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนหนองหิน บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง บูรณาการกิจกรรม/โครงการพัฒนาต่างๆ โดยดำเนินงานร่วมกันกับองค์กรภาคีภาคต่างๆ ทั้งส่วนของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน/ชุมชน