หนองฮีแดนสรภัญญ์ บ่อพันขันเมืองโบราณ งามตระการพระเจ้าใหญ่ พงไพรวานรมาก หลายหลากผ้ามัดหมี่ ประชาชีใผ่คุณธรรม

แอำเภอหนองฮีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 54 หมู่บ้าน ได้แก่

ตำบลหนองฮี 17 หมู่บ้าน

ตำบลสาวแห  7 หมู่บ้าน

ตำบลดูกอึ่ง 17 หมู่บ้าน

ตำบลเด่นราษฎร์ 12 หมู่บ้าน

(Visited 464 times, 1 visits today)