ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพจศกร ศรีหาบัติ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองหาน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน