Way of Life

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวีรวิทย์ โพธิ์เขียว นายอำเภอหนองโดน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทีมครูฝึกระดับตำบลตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต Way of life โดยมีทีมครูฝึระดับอำเภอเป็นทีมวิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้

(Visited 145 times, 1 visits today)