ข่าวประชาสัมพันธ์

นายนิสิต สะมาลา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองจิก

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕”