ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุรสิทธิ์ โพธิน

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอหนองฉาง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน