พช.หนองบุญมาก ร่วมกิจกรรม Kick off “วันดินโลก” (World Soil Day) “Great food from good soil for better life awareness week” ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ปี 2565

🌿ที่นี่…อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ☘️

📣พช.หนองบุญมาก ร่วมกิจกรรม Kick off “วันดินโลก” (World Soil Day) “Great food from good soil for better life awareness week” ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ปี 2565

📆 วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
🕒 เวลา 13.30 น.

🔹นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Great food from good soil for better life awareness week” หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอหนองบุญมาก นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา นายจิระเดช ธาดากาญจน์กิจ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมทอง นางปิยะพร วงศ์บุญชู พัฒนาการอำเภอหนองบุญมาก หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอหนองบุญมาก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำ อช. ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
🔹ในการนี้นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับอำเภอหนองบุญมาก ดำเนินการจัดการจัดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Great food from good soil for better life awareness week” หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ในวันนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” แปลงของนายสมพร พันธ์สระน้อย บ้านโคกลุงกราด หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ขนาดพื้นที่ 3ไร่ ซึ่งได้รับงบประมาณโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องของวันดินโลก ให้แก่ประชาชน และเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน กิจกรรมประกอบด้วย
1. การเสวนาในหัวข้อ “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” จากนายณัฐวัฒน์ ขาวนอก ประธานหมอดิน นายมนู ปล้องกระโทก หมอดินตำบลสารภี และนางสาวกุลการ ตุ้มแก้ว ผู้นำ อช. ตำบลแหลมทอง
2. กิจกรรมเอามื้อสามัคคี การปลูกไม้ผล ปลูกผักสวนครัว และพืชสมุนไพร การทำถังขยะเปียก การสาธิตทำปุ๋ยหมักจากต้นกล้วย การทำแซนวิสปลา การห่มดิน ฟาง เศษใบไม้แห้ง การเลี้ยงดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ บำรุงพืช
3. เยี่ยมชมการแสดงผลความสำเร็จของพื้นที่ภายในศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”

🏛 ณ แปลงโคก หนอง นา นายสมพร พันธ์สระน้อย บ้านโคกลุงกราด ม.7 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

#WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nurition
#FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช.โคราช
#สร้างความมั่นคงทางอาหาร
#ผ้าไทยใส่ให้สนุกโคราช
#หนองบุญมาก #จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
#พช_หนองบุญมาก_นครราชสีมา
📸 สถานีข่าว พช.หนองบุญมาก รายงาน

(Visited 4 times, 1 visits today)