พช.หนองบุญมาก ร่วมรับตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1) ประจำปีงบประมาณ 2565

🌿ที่นี่…อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ☘️
📣พช.หนองบุญมาก ร่วมรับตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1) ประจำปีงบประมาณ 2565

📆 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565
🕒 เวลา 09.00 น.

🔹นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประ เด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 13+1 กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
🔹โดยนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายปภาวิน เมืองแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา โดยการตรวจติดตามประเมินผลกิจกรรมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ตรวจติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ตามนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ของส่วนราชการต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินงานใน 13 ประเด็น + 1 กิจกรรม ในพื้นที่ 32 อำเภอ
🔹โดยนายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอหนองบุญมาก พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการอำเภอหนองบุญมาก เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานฯ
🔹ในการนี้ นางปิยะพร วงศ์บุญชู พัฒนาการอำเภอหนองบุญมาก นำเสนอ ประเด็นตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 4.การดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 5.การส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชน
ตัวชี้วัดที่6.การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบุญมาก เข้าร่วมรับการตรวจติดตามในครั้งนี้ด้วย
🔹เวลา 13.00 น.ลงพื้นที่บ้านหนองลูกควาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแหลมทองในการประเมินตัวชี้วัดการจัดตั้งหมู่บ้านปศุสัตว์โค-กระบือ

🏛 ณ ห้องประชุมพระราชวิทยาคม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก และบ้านหนองลูกควาย หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

📸สถานีข่าว พช.หนองบุญมาก รายงาน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
#SDGforAll@Kmitl
#CDD_Nongbunmark_WeCanDo
#CDD#SEPtoSDGs #CNS
#WorldSoilDay #UNFAO

(Visited 7 times, 1 visits today)