ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโนนดินแดงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนดินแดง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน