สพอ.โนนแดง ร่วมโครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า กิจกรรมปลูกไผ่ ฝากไว้ให้ลูกหลาน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2565

📍 ที่นี่โนนแดง จ. นครราชสีมา ✨ สพอ.โนนแดง ร่วมโครงการปล [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมลงพื้นที่การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

ที่นี่ โนนแดง วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมลงพื้นที่กา [...]
อ่านเพิ่มเติม

การปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโนนแดง (ศจพ.อ.)

📍 ที่นี่โนนแดง จ. นครราชสีมา 🎉 การปฏิบัติการขจัดความยาก [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมลงพื้นที่การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

ที่นี่ โนนแดง วันที่ 26 เมษายน 2565 กิจกรรมลงพื้นที่การ [...]
อ่านเพิ่มเติม