โครงสร้างบุคคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนแดง

พัฒนาการอำเภอโนนแดง

นายพัฒนาพร แสงเงินยอด

พัฒนาการอำเภอโนนแดง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุวรรณา พันธุ์หวยพงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ ต.โนนแดง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปุริมปรัชญ์ ญาติกลาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ ต.สำพะเนียง,ต.วังหิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวมาติกา มั่นเกษวิทย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
หน้าที่รับผิดชอบ ต.โนนตาเถร,ต.ดอนยาวใหญ่

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านฯ

นายเดชานนท์ บรรดาศักดิ์

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ

(Visited 445 times, 1 visits today)