พช.โนนแดง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2565

ที่นี่…โนนแดง จ. นครราชสีมา

📢 พช.โนนแดง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2565
🗓 วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
📝 นางสาวลักขณา สีหะมาตร นายอำเภอโนนแดง เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่หมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ ทั้ง 31 หมู่บ้าน  ในเวทีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมการประชุม
🌿 ในการนี้ นายกิตติภูมิ พละบุตร พัฒนาการอำเภอโนนแดง มีข้อราชการนำเสนอในการประชุม ดังนี้
1. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
2. การเตรียมความพร้อมของชุมชนและแนวทางปฎิบัติเพื่อจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยขอความร่วมมือสวมใส่ผ้าไทยทุกวัน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
4. การสำรวจข้อมูลอาสาสมัครจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

📌 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #จังหวัดนครราชสีมา
#พช_นครราชสีมา
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CNS
#พช.โนนแดง

สถานีข่าว พช.โนนแดง จ.นครราชสีมา รายงาน

(Visited 3 times, 1 visits today)