บทความ องค์ความรู้ของเจ้าที่

การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคำว่า “Knowledge Management”

Knowledge Management หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า KM นั้นก็คือแนวทางการบริหารแนวทางการทำงานภายในองค์กรเพื่อทำให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์กรขึ้น และทำการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้ขององค์กร ไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความ รู้, นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลความรู้ คืออะไร ?

ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา
(ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนแดงได้การรวบรวมองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดังนี้

1.นางสาวสุวรรนา พันธู์หวยพงษ์      ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล

2.นางสาวปุริมปรัชญ์  ญาติกลาง      ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล

3.นางสาวมาติกา  มั่นเกษวิทย์          ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล

 

(Visited 126 times, 1 visits today)