ข้อมูลบริการประชาชน

Download แบบฟอร์มต่างๆของหน่วยงาน

  1. แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุง
  2. แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน ปรับปรุง

กรมการพัฒนาชุมชน ขยายเวลาการรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 2

จากเดิมหมดเขตวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ขยายไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นเรื่องสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (ตามเอกสารสิทธิ์)

โดยมีเอกสารในการยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครและเจ้าของเอกสารสิทธิ์
2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและเจ้าของเอกสารสิทธิ์
3.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
4.ยื่นเรื่อง กรอกหนังสือยินยอมการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามแบบที่กำหนด ณ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอ

(Visited 93 times, 1 visits today)