สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนแดง

จังหวัดนครราชสีมา

นายพัฒนาพร แสงเงินยอด

พัฒนาการอำเภอโนนแดง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน