📣📝 การติดตามและแก้ไขปัญหาการชำระคืนเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

🍊🍋ข่าวประชาสัมพันธ์🍊🍋

“ถิ่นมะปรางหวาน ฐานธรรมมะ ถ้ำพระนเรศวร ล้วนพืชพรรณ ตระการตาภูผา”

📣📝 การติดตามและแก้ไขปัญหาการชำระคืนเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

📅 วันที่ 14 ตุลาคม 2564

⏰ เวลา 09.00 น.

📣📌 นางศรีวรา สมเกตุ พัฒนาการอำเภอเนินมะปราง พร้อมด้วย นายศุภกิจ ขันทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาการชำระเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านเขาเขียว ม.5 ต.วังโพรง เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการ กข.คจ. โดยได้ชี้แนะ/ ทบทวนการบริหารจัดการกองทุน ร่วมกับคณะกรรมการ กข.คจ. ดังนี้
1.มอบให้คณะกรรมการติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้คงค้างเดิม กรณีที่เกิดความเสียหายแก่กองทุน โดยขอให้ดำเนินการสืบทรัพย์อย่างต่อเนื่องทุกระยะ แล้วรายงานผลการชำระหนี้ให้อำเภอทราบทุกเดือน
2.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อปรับแก้ไขระเบียบ กข.คจ. เพื่อการพิจารณานำเงินกองทุนให้สมาชิกครัวเรือนเป้าหมายกู้
3.กำหนดแผนแก้ปัญหาเงินกองทุน (กิจกรรมจัดหาเงิน กข.คจ. เพิ่ม) เช่น การทอดผ้าป่า , การรับบริจาคช่วยเหลือจากกองทุนต่างๆที่มีอยูู่ในหมู่บ้าน และกิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อไป @ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

📸 ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง

(Visited 13 times, 1 visits today)