นางสุทธิรักษ์ อาจองค์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเนินมะปราง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง วันที่ 16 มิ.ย. 2565

นายไสว เจริญศรี นายอำเภอเนินมะปราง และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลไทรย้อย ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง”

บริการของเรา