ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเนินมะปราง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง วันที่ 29 พ.ย. 2565

สพอ.เนินมะปรางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านเผ่าไทย ต.ชมพู

บริการของเรา