สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินขาม

จังหวัดชัยนาท

นางปุญชรัสมิ์ บุญอาจ

พัฒนาการอำเภอเนินขาม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน