ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันที่ 25 มีนาคม 2564
นายประจักษ์ อยู่คง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนิคมน้ำอูน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
โดยมีนายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธานการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 (๑ ) แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราวพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๒
 (๒)แจ้งทะเบียนลูกหนี้ที่มีสิทธิ์ตามมาตรการพักชำระหนี้ ตามประกาศฯ ฉบับที่ ๒ (สมาชิกลูกหนี้ที่เคยพักตามประกาศฯ ฉบับที่๑ จำนวน ๓๗ โครงการ และ สมาชิกลูกหนี้ที่ยังไม่เคยพักตามประกาศฯ ฉบับที่๑ จำนวน ๔๙ โครงการ)
(๓) ประชาสัมพันธ์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

💰เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565💰
📸สำนักข่าว CDD นิคมน้ำอูน
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมน้ำอูน
จังหวัดสกลนคร
Facebook : CDD Nikhom Nam Un

(Visited 4 times, 1 visits today)