พช. นิคมน้ำอูน ร่วมกิจกรรม “รวมพลังเชิดชูเกียรติสตรี ด้วยกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคม”

จังหวัดสกลนคร “รวมพลังเชิดชูเกียรติสตรี ด้วยกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคม”
วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 น.
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสกล จังหวัดสกลนครภายใต้โครงการ”รวมพลังเชิดชูเกียรติสตรี ด้วยกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคม” โดยมีนางอำนวย ยุทธคราม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงาน ณ ห้อง พี.ซี. คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรม พี.ซี. พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในการนี้นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ร่วมโครงการในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ จาก 18 อำเภอ จำนวน 200 คน สตรีจากอำเภอนิคมน้ำอูน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีผู้ทำความดีต่อสังคม 4 ประเภท ดังนี้
1) สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน
2) สตรีผู้ดำรงชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
4) สตรีดีเด่นด้านการเป็นผู้นำและนักการเมือง

ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอนิคมน้ำอูนร่วมจัดนิทรรศการแสดงภูมิปั้ญญาท้องถิ่นและการจำหน่ายสินค้า OTOP
และกิจกรรมเดินแบบการกุศล ในห้วข้อ “ผ้าไทยใส่อย่างไรก็สวย” อีกด้วย

(Visited 2 times, 1 visits today)