🌱นายอำเภอนิคมน้ำอูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำทำก่อน สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้วิกฤตภัยโควิด-19🌱

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
นายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายประจักษ์ อยู่คง พัฒนาการอำเภอนิคมน้ำอูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการอำเภอนิคมน้ำอูน องค์กรสตรี ผู้นำชุมชน ร่วมปฏิบัติการ Kick Off กิจกรรมปลูกผักสวนครัวน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูนและบ้านพักนายอำเภอนิคมน้ำอูน ในกิจกรรม “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ให้มีความสุข ความมั่นคง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต่อยอดเสริมพลัง สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประโยชน์ สามารถลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน มีพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยไร้สารพิษ และเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครัวเรือน จากกิจกรรมร่วมกันช่วยปลูกผักสวนครัวในครัวเรือน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยดำเนินงานตามกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน “ผู้นำต้องทำก่อน” รณรงค์เชิญชวนให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น กลุ่มองค์กร เครือข่าย สร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง หลากหลายพื้นที่ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน

นายอำเภอนิคมน้ำอูน เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่มีการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับตนเอง ครอบครัว และสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่น เกิดวัฒนธรรมของการเกื้อกูล เมื่อดำเนินการปลูกผักแล้วสามารถแบ่งปันความรู้สึกดีๆ แบ่งปันภาพกิจกรรมผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปลูกผักสวนครัว โดยการเข้าเป็นสมาชิก Facebook “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.” และ “ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน พวกเราอยู่ได้” โดยสแกน QR Code ท้ายข่าวนี้ เพื่อส่งต่อวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัว ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนสืบไป

🌍Change for Good🌎
“สถานีข่าว CDD นิคมน้ำอูน” รายงาน

(Visited 14 times, 1 visits today)