นิคมน้ำอูน รวมพลัง อช. จัดกิจกรรมสานต่อศาสตร์พระราชา  พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมน้ำอูน ร่วมกับชมรมผู้นำ อช. อำเภอนิคมน้ำอูน องค์กรสตรีอำเภอนิคมน้ำอูน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” ณ แปลงเกษตรครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกมะนาว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
นายประจักษ์ อยู่คง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอนิคมน้ำอูน อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำ อช. ดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 2 ราย
จากนั้นประธานชมรม ผู้นำ อช. อำเภอนิคมน้ำอูน นำกล่าว คำปฏิญาณตน ผู้นำ อช. และร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีการทำงานแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบการช่วยเหลือกันและกัน ผ่านการเอามื้อสามัคคี โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม “ศาสตร์พระราชา” มาประยุกต์สู่ “การทำเกษตรทฤษฎีใหม่” และยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร​ ของกรมการพัฒนาชุมชนอีกด้วย

🌍Change for Good🌎

(Visited 11 times, 1 visits today)