สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมน้ำอูน

จังหวัดสกลนคร

นาวสาวรมณ ณะรังษี

พัฒนาการอำเภอนิคมน้ำอูน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน