สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมน้ำอูน

จังหวัดสกลนคร

นายประจักษ์ อยู่คง

พัฒนาการอำเภอนิคมน้ำอูน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้