(สพอ.นิคมคำสร้อย) แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต (ส่วนที่ 1 VLD)

แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต (ส่วนที่ 1 VLD)

http://nakhonphanom.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/21/2019/01/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881VLD.pdf

(Visited 58 times, 1 visits today)